Integrasjoner

Uten gode integrasjoner mot de andre systemene ditt selskap er avhengig av, vil de største fordelene ved å bruke Capitech ikke bli utnyttet. Derfor har vi lagt til rette for og har inngående erfaring med integrasjoner på tvers av system innenfor de fleste bransjer.

Du ønsker at time- og fraværsregistreringene etter godkjenning automatisk skal overføres til lønnssystem for utbetaling til lønn. Med integrasjoner overføres timeunderlag fra tidsregistreringene feilfritt til lønnssystemet og sikrer en korrekt lønnsutbetaling. Det er ikke uvanlig å observere feil i lønnsutbetaling hos selskap som ikke har gode system for å håndtere timefangsten, med den konsekvens at det betales ut for høye lønninger til de ansatte eller støy blant de ansatte som har mottatt for lave lønnsutbetalinger. Dette medfører en tilhørende høy andel administrasjon med korrigeringer.

Lønnsintegrasjon er likevel kun et lite eksempel på integrasjoner som kan utnytte potensialet i et plan- eller tidsregistreringssystem. Du har helt sikkert andre system som er knyttet til de ansattes timelister, for eksempel prosjektstyringssystem som planlegger aktiviteter. En planlagt aktivitet har et estimert timeforbruk som etter utførelse vil ha et tilhørende tidsforbruk i antall timer. Dette er noe som arbeidsgiver gjerne ønsker å ha et forhold til for måling av produktivitet. Oppnådd produktivitet vil være et viktig underlag for estimering av senere oppdrag og interne forbedringsprosjekt.

Integrasjoner handler om overføring av data mellom system. De fleste systemer tillater at data eksporteres og/eller importeres, og i de tilfellene er det økonomien som setter begrensning for hva som er praktisk mulig. Det er viktig å vurdere kost/nytte før en systemintegrasjon iverksettes. Dersom integrasjonen er kompleks og har et høyt timeomfang for etablering, kan det være at andre alternativer enn systemintegrasjon bør vurderes. Det ligger likevel et enormt potensiale i de fleste bedrifter i å utnytte fordelene ved å integrere systemer bedre og vi har spisskompetansen til å kunne rådgi og bistå i vurderingen av akkurat ditt selskaps behov.