Bruker- og tilgangsstyring

En god bruker- og tilgangssstyring er viktig for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie og at timelister og planer blir riktig håndtert. Styringen er på alle brukernivå og det er opp til hvert selskap hvor mye ansvar som skal delegeres til hver enkelt rolle. Skal de ansatte få lov til å etterregistrere timer eller skal de kun få lov til å registrere seg inn og ut ved ankomst og avreise fra arbeidsstedet? Hvilke ledernivå skal kunne utføre fraværsregistreringene for ansatte som ikke er tilstede og hvem har tilgang til å ta ut rapporter? Hvem skal godkjenne og kvalitetssikre de ansattes timeregistreringer?

Vi i Capitech ønsker å gi deg muligheten til selv å bestemme hvor mye informasjon hver enkelt ansatt skal ha tilgang til og det vil også være opp til hvert enkelt selskap om hvor detaljert informasjon disse ansatte skal ha tilgang til, for eksempel om personalkostnadene skal kunne vises på personnivå. Vi har løsninger der det er opp til hvert enkelt selskap å bestemme tilgangskontrollen ut fra hva som er mest hensiktsmessig for selskapets organisering. Selskapet kan også bestemme detaljgraden i informasjonen som skal vises for å sikre at selskapets retningslinjer for informasjonsdeling håndteres riktig.

Vi har lang erfaring med hva som fungerer på generell basis og kan gjerne komme med råd basert på hvordan dere har valgt å organisere deres selskap.